صفحه اصلي > اعضای هيئت علمي > دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی 
چهارشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٩
دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی
 

رزومه                                                                                                     

نام خانوادگی : پورمحمدرضای­تجریشی            نام: معصومه     

جنسيت: مؤنث         مليت: ايراني

آدرس محل كار: تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخش، دپارتمان روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

تلفن محل كار: 22180042(021)

دورنگار :22180042 (021)

Email: ma.tajrishi@uswr.ac.ir or mpmrtajrishi@gmail.com

مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي (PhD)

مرتبه علمي: دانشیار

محل تحصيل: دانشگاه علامه طباطبايي؛ دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي؛ تهران- ايران                                   

رشته تحصيلي: روان شناسي                                           

 

سوابق تحصيلات دانشگاهي

نام دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي     شهر: تهران      مدرك: فوق ليسانس   

رشته تحصيلي: روان شناسي تربيتي

نام دانشگاه: دانشگاه تهران         شهر: تهران    مدرك:  ليسانس      

رشته تحصيلي: روان شناسي باليني

وضعيت شغلي فعلي

محل كار: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  شغل: عضو هيأت علمي     شهر: تهران                               

شروع به كار: اسفند 1384 تاكنون

 

سمتهاي قبلي                                                                                    

محل كار: دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران جنوب    سمت: عضو هيأت علمي     شهر: تهران                                                                           

شروع به كار: از اسفند 1374 تا خرداد 1385                    

محل كار: دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران مركزي         سمت: عضو هيأت علمي

شهر : تهران                         شروع به كار: از بهمن 1373 تا بهمن 1376             

محل كار: سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان            سمت: مشاور و روان شناس 

شهر : تهران                         شروع به كار: از مهر1372 تا مهر 1373                       

 

مدارك آكادميك                                                                        

ليسانس روان شناسي باليني: دانشگاه تهران؛ دانشكده ادبيات و علوم انساني                                        

فوق ليسانس روان شناسي تربيتي: دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران مركزي

 دکترا روان شناسی: دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران.                                         

تالیف مقالات

الف) فارسي

1.     پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1378). بررسی ارتباط مؤلفه های تهییج طلبی و انحراف های اجتماعی در جوانان، مجله روانشناسی، 10 (3)، 163-148.

2.     پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1379). مروری بر بررسی ارتباط تنیدگی- بیماری، مجموعه مقالات علوم انسانی (دفتر دوم)، صص. 78-51.

3.     دادستان، پریرخ.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1383). تحول مفاهیم اخلاقی و دیگردوستی در دانش آموزان دوره راهنمایی، فصلنامه روانشناسان ایرانی،  2 (1)، 103-91.

4.     آزاد فلاح، پرویز.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1380). بررسی تغییرات فشار خون بر اساس سرسختی در موقعیت شکست، مجله روانشناسی، 19 (5)، 215-203.

5.     پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، دلاور، علی.، برجعلی، احمد.، جمهری، فرهاد. (1385). تاثیر موقعیتهای موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک بر اساس فعالیت نظامهای مغزی/ رفتاری، مجله روانشناسی، 37 (10)، 51- 34.

6.     ادیب سرشکی، نرگس.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، میرزمانی بافقی، سیدمحمود. (1386). تأثير برنامه آماده سازي بر ميزان پذيرش دانش آموزان عادي نسبت به دانش آموزان واجد اختلال حسي- حركتي در مدارس فراگير وعادي، فصلنامه پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، 25 پیاپی (7)، 264-247.

7.     پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، میرزمانی بافقی، سیدمحمود. (1386). ارتباط بين فعاليت سيستم هاي مغزي/ رفتاري، حمايت اجتماعي و افسردگي، فصلنامه رفاه اجتماعي، 26 (7)، 245-223.

8.     قصابی، صمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، میرزمانی بافقی، سیدمحمود. (1388). تأثير آموزش خودآموزي كلامي بر كاهش نشانه هاي برانگيختگي در اختلال نارسايي توجه- فزون كنشي. فصلنامه روانشناسان ايراني، 19 (5)، 220-209.

9.     شاهی، یوسف.، میرزمانی بافقی، سیدمحمود.، افروز، غلامعلی.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، صالحی، مسعود. (1388). تأثير سطح تحصيلات والدين بر مهارتهاي اجتماعي و مشكلات رفتاري دانش آموزان مبتلا به نشانگان داون، مجله اصول بهداشت رواني، 42 (11)، 148-141.

10. اخواست، آسیه.، بهرامی، هادی.، پورمحمدرضای تجریشی،­معصومه.، بیگلریان، اکبر. (1388). تأثير بازي هاي آموزشي بر ميزان يادگيري برخي از مفاهيم رياضي در دانش آموزان پسر كم توان ذهني آموزش پذير. فصلنامه توانبخشي، 10 (3)، 18-8.

11. پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1388). نقش تعديل كننده جنس در ارتباط بين سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي، مجله علوم رفتاري، 3 (3)،  185- 179.

12. قصابی، صمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، (1389). تأثير خود آموزش دهي كلامي بر بهبود نشانه هاي بي توجهي در دانش آموزان مقطع ابتدايي مبتلا به اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي ، نوع بي توجهي غالب. فصلنامه توانبخشي، 11‌(3)، 41-33.

13. طاهری، محمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، موللی، گیتا.، رهگذر، مهدی.، عرشی، بهار. (1389). رابطه سبك دلبستگي مادران و بلوغ اجتماعي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني دوره راهنمايي شهر شيراز (سال تحصيلي 88-1387). فصلنامه حكيم، 13(2)، 37-29.

14. اصانلو، زهرا.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، سروری، محمدحسین. (1390). تأثیر آموزش مدیریت هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 11 (2)، 162-151.

15. اکبری بیاتیانی، عبدالرضا.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، گنجعلی وند، ناهید.، میرزمانی بافقی، سیدمحمود.، صالحی، مسعود. (1390). ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 11 (2)، 174-163.

16. عاشوری، محمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، جمال.، موسوی خطاط، سیدمحمد. (1390). بررسی ارتباط صفات شخصیت، راهبردهای مدیریت منابع و راهبردهای انگیزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی. مجله مطالعات ناتوانی، 1 (1)، 15-1.

17. منصوری، شهاب.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، طاهری، محمد.، میرزمانی بافقی، سیدمحمود.، صالحی، مسعود. (1390). رابطه شیوه های فرزندپروری والدین و اضطراب مدرسه در دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. فصلنامه توانبخشی، دوره 12، شماره 4، 56-48.

18. علیپور، محمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، داورمنش، عباس. (1390). مقایسه اثربخشی روش های آموزشی نقشه مفهومی و سخنرانی بر پیشرفت درس مهارتهای اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان کم توان ذهنی. فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی 6(24)، 113-97.

19. طاهری، محمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، سلطانی بهرام، سعید. (1391). رابطه سبک دلبستگی و امید به زندگی در مادران دارای فرزند پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر، مجله اصول بهداشت روانی، 14 (1)، 501-492.

20. بیاتی، حمیده.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، زاده محمدی، علی. (1391). اثربخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی. مجله روان شناسی بالینی، سال چهارم، 1 (13)، 85-75.

21. عاشوری، محمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، جمال. (1391). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسأله ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی هوشی تحولی. فصلنامه روان شناسان ایرانی، 31، 255-247.

22. جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، عاشوری، جمال. (1391). تأثیر آموزش خود آموزی و باز آموزی اسنادی بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان پسركم توان ذهني. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 6(23)، 64-53.

23. رصافیانی، مهدی.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، همتی، ساحل.، دادخواه، اصغر.، صحاف، رباب.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد.، حاجی زاده دامغانی، روح ا... (1391). آموزش خانواده به خانواده: مبانی نظری و نمونه کاربردی خانواده کودکان با سندروم داون. فصلنامه خانواده پژوهی، 8(30)، 189-173.

24. براتی، هاجر.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، ساجدی، فیروزه.، به پژوه، احمد. (1391). تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر مهارتهای زندگی روزمره دختران با سندرم داون. توانبخشی، ویژه نامه توانبخشی اعصاب اطفال، 13(5)، 120-114.

25. جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1391). اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی. توانبخشی، ویژه نامه توانبخشی اعصاب اطفال، 13(5)، 113-104.

26. عابدی شاپورآبادی، ثریا.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، محمدخانی، پروانه. (1391). اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر نشانه های اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه در کودکان. توانبخشی، ویژه نامه توانبخشی اعصاب اطفال، 13(5)، 48-38.

27. عابدی شاپورآبادی، ثریا.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، محمدخانی، پروانه.، فرضی، مرجان. (1391). اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه مادر-کودک در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه. مجله روان شناسی بالینی، 4(3)، 73-63.

28. عبداله زاده رافی، مهدی.، ادیب سرشکی، نرگس.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، بخشی، عنایت اله. (1391). ارتباط نظریه ذهن با اجتماعی شدن، مهارتهای ارتباطی و مهارت های زندگی دانش آموزان کم توان ذهنی. توانبخشی، 13(1)، 38-33.

29. طاهری، محمد.، قاسمی، خلیل.، صدرجهانی، سمیه.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، اکبری بیاتیانی، عبدالرضا.، عرشی، بهار. (1391). ارتباط سبک دلبستگی مادر با مهارتهای ارتباطی فرزندان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 16(2)، 173-165.

30. برزگر، زهرا.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، بهنیا، فاطمه. (1391). اثربخشی بازی بر مشکلات برونی سازی در کودکان پیش دبستانی با مشکلات رفتاری. مجله علوم رفتاری، 6(4)، 354-347.

31. جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1391). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش آموزان با اختلال ریاضی. مجله پژوهش در علوم توانبخشی اصفهان، 8(6)، 1014-1003.

32. عاشوری، محمد.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، حسن زاده، حسن.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1391). اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر سلامت روان دانش آموزان کم شنوا، توانبخشی، 13(4)، 57-48.

33. عاشوری، محمد.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، حسن زاده، حسن.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1392). مقایسه وضوح گفتار کودکان کاشت حلزون شده دارای سمعک و کودکان با شنوایی هنجار. توانبخشی. 14(3)، 14-8.

34. ابراهیمی، مجتبی.، حقگو، حجت اله.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، دانایی فرد، فاطمه. (1392). اثربخشی فعالیت یکپارچگی حسی- حرکتی بر نشانه های اختلال نقص توجه- بیش فعالی. پژوهش در علوم توانبخشی، 9(2)، 231-220.

35. بخشی، محبوب.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، ادیب سرشکی، نرگس.، میکائیلی، عصمت. (1392). تأثیر آموزش نظریه ذهن بر بهبود مهارتهای اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی هوشی تحولی (8 تا 12 سال). توانبخشی، 14(2).   69-61.

36. پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد. (1392). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتوانمندسازی اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال ریاضی. مجله روان شناسی بالینی، 5(2)، 11-1.

37. جلیل آبکنار، سیده سمیه.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، عاشوری، محمد. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری و کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی دانش آموزان پسر با کم توانی هوشی تحولی. مجله علوم رفتاری، 7(3)، 197-189.

38. پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، رجبی شمامی، بهناز.، حقگو، حجت اله. (1392). آموزش پاسخ محور در کودکان با اختلال طیف اتیسم. ماهنامه علمی- ترویجی تعلیم و تربیت استثنایی. 13 (8)، 61-56.

39. پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد. (1392). مقایسه بازآموزی اسنادی، راهبردهای شناختی و فراشناختی در حل مسأله ریاضی در کودکان با کم توانی ذهنی. ماهنامه علمی- ترویجی تعلیم و تربیت استثنایی. 13 (9)، 39-28.

40. موللی، گیتا.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، اسد ملایری، سعید. (1392). تأثیر درمانگری شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی و نشانه های افسردگی مادران کودکان کم شنوا. ماهنامه علمی- ترویجی تعلیم و تربیت استثنایی. 13 (9)، 16-6.

41. مرسلی گنج، نیره.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، شیرازی، طاهره سیما. (1392). اثربخشی آموزش کلمات دارای حروف هم آوا بر مهارت املاء نویسی دانش آموزان. مجله روان شناسی. 17(4)، 400-381.

42. یحیایی، مرضیه.، ساجدی، فیروزه.، بیگلریان، اکبر.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1392). اثربخشی بازآموزی اسنادی بر اضطراب دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری. توانبخشی (ویژه نامه توانبخشی اعصاب اطفال). 14(6)، 39-30.

43. اسماعیلی، اسماعیل.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، همتی گرکانی، ساحل.، بیگلریان، اکبر. (1392). کارآمدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه کوتاه مدت شنیداری کودکان آموزش پذیر 8-5 سال مبتلا به نشانگان داون. توانبخشی (ویژه نامه توانبخشی اعصاب اطفال). 14(6)، 49-40.

44. مقیم اسلام، پرستو.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، حقگو، حجت اله. (1392). تأثیر آموزش تقلید متقابل بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اوتیسم. توانبخشی (ویژه نامه توانبخشی اعصاب اطفال). 14(6)، 67-59.

45. رجبی شمامی، بهناز.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، حقگو، حجت اله.، وثوقی، اتابک.، بیگلریان، اکبر. (1392). تأثیر آموزش پاسخ محور بر مشکلات رفتاری کودکان 4 تا 6 سال دارای اوتیسم. توانبخشی (ویژه نامه توانبخشی اعصاب اطفال)، 14(6)، 58-50.

46. همتی، ساحل.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، رصافیانی، مهدی.، تیموری، رباب.، کوشش، محمدرضا.، شیرین بیان، پیمانه. (1392). مقایسه بلوغ هیجانی در پسران نوجوان با سندرم داون (تحقیقی در مدارس عادی و استثنایی). توانبخشی (ویژه نامه توانبخشی اعصاب اطفال)، 14(6)، 92-87.

47. گرمابی، مهدی.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1392). پیش بینی سطح تحمل مادران کودکان آموزش پذیر با نارسایی هوشی تحولی بر اساس نگرشهای مذهبی آنها. فصلنامه رفاه اجتماعی، 13(51)، 165-151.

48. یحیایی، مرضیه.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، ساجدی، فیروزه.، بیگلریان، اکبر. (1393). تأثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری. فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 10(39)، 273-263

49. دوستی، مرضیه.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، غباری بناب، باقر. (1393). اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی دختران خیابانی با اختلال های برونی شده. فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی،  11(41)، 54-43.

50. عاشوری، محمد.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1393). بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر حرمت خود دانش آموزان پسر ناشنوا، فصلنامه توانبخشی، 15(1)، 12-3.

51. جلیل آبکنار، سیده سمیه.، غباری بناب، باقر.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه. (1393). ارتباط راهبردهای انگیزشی و هدف های پیشرفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آهسته گام. فصلنامه پژوهش های نوین در قلمرو کودکان آهسته گام، 1(1)، 48-36.

52. پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، پهلوان نشان، سحر.، نجفی فرد، طاهره. (1393). رابطه باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان. فصلنامه رفاه اجتماعی، 14(53)، 193-179.

53. پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، عاشوری، محمد.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، به­پژوه، احمد. (1393). اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش­فعالی. فصلنامه توانبخشی، 15(4)، 21-12.

54. پهلوان نشان، سحر.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، ساجدی، فیروزه.، شکری، امید. (1393). تأثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش­آموزان پسر با اختلال نارساخوانی. فصلنامه توانبخشی، 15(3)، 62-52.

55. گودینی، رحمان.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، طهماسبی، سیامک.، بیگلریان، اکبر. (1396). اثربخشی آموزش مدیریت هیجان ها به مادران بر اختلال­های رفتاری فرزندان. فصلنامه توانبخشی. 18(1)، 24-13.

56. عاشوری، محمد.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، جلیل­آبکنار، سیده سمیه.، فلاح، علی­محمد.، عظیمی، صمد. (1396). اثربخشی برنامه ایمن­سازی روانی بر کفایت اجتماعی و صفات شخصیت افراد با فلج معزی. فصلنامه توانبخشی. 18(2)، 109-98.

ب) انگليسي

1.      Zilaey, S., Adibsereshki, N., Pourmohamadreza-Tajrishi, M. (2017). Attention program and math performance of students with intellectual disability. Iranian Rehabilitation Journal. 15(4), 79-86.

2.      Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Pahlavan Neshan, Sahar., Najafi Fard, Tahereh. (Accepted article). The Effectiveness of Implicit Stimulation in Cerebral Hemisphere According to Bakkers Balance Model on Reading and Writing in Linguistic Developmental Dyslexia: Case Study. Basic and Clinical Neuroscience.

3.      Najafi Fard, Tahereh., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Sajedi, Firoozeh., Rezasoltani, Pouria., Delavar Kasmaei, Hossein. (Accepted article). Iranian Rehabilitation Journal.

4.      Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Abbasi, Saeid., Najafi Fard, Tahereh., Yousefi, Saheb., Mohammadi Malek Abadi, Athar., Delavar Kasmaei, Hossein. (Accepted article). The effectiveness of attribution retraining on mental health of epileptic children. Journal of Iranian Red Crescent.

5.      Pahlavanneshan, Sahar., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Sajedi, Firoozeh., Shokri, Omid. (Accepted article). The effect of psychological immunization on pessimistic attribution of girl students with dyslexia. Iranian Rehabilitation Journal.

6.      Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Azadfallah, Parviz., Hemmati, Sahel., Bakhshi, Enayatollah. (Accepted article). The effect of problem-focused coping strategy training on psychological symptoms of mothers of children with down syndrome. Iranian Journal of Public Health.

7.      Yazdani, Samira., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Adibsereshki, Narges., Salehi, Masoud. (Accepted article). The impact of problem-focused coping strategy education on general health of the mothers of educable mental retardation children of Tehran. European Journal of Scientific Research.

8.      Yazdani, Samira., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Adibsereshki, Narges., Salehi, Masoud. (Accepted article). The impact of problem-focused strategy education on general health of the mothers of educable mental retardation children of Tehran. European Journal of Scientific Research.

9.      Moghaddam Pour, Kosar., Adibsereshki, Narges., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Hosseinzadeh, Samaneh. (2014). The effect of emotional intelligence training on behavior problems of boys with externalizing behavior disorder in elementary schools. Psychological and Pedagogical Survey, 15(3-4), 59-76.

10.  Dousti, Marzieh., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Ghobari bonab, Bager. (2014). Comparison of the effectiveness of resiliency training on psychological well-being of female and male street children with externalizing disorders. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(1), 242-252.

11.  Hemmati, Sahel., Amiri, Nasrin., Teymouri, Robab., Shirinbayan, Peymaneh., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume. (2013). Co-morbidity of obsessive compulsive disorder and Tourette syndrome. Iranian Rehabilitation Journal. 11(18), 12-15.

12.  Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Alipour, Mohammad., Chapari-Ilkhchi, Soraya. (2013). The effectiveness of conceptual map training method on the achievement of social-economic skill course in male students with intellectual disability. Iranian Rehabilitation Journal, 11(17), 46-52.

13.  Jalil-Abkenar, Seyede Somaye., Ashori, Mohammad., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Hasanzadeh, Saied. (2013). Auditory perception and verbal intelligibility in children with cochlear implant, hearing aids and normal hearing. Iranian Journal of Clinical Psychology, 2(3), 11-16.

14.  Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Ashoori, Mohammad., Seyede Somaye Jalilabkenar, (2013). The effectiveness of emotional intelligence training on the mental health of male deaf students. Iranian Journal of Public Health, 42(10), 1174-1180.

15.  Ashoori, Mohammad., Jalil Abkenar, Seyede Somayeh., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Moosavy Khatat, Mohammad., Ashoori, Jamal. (2012). Effect of self-instructional training and attribution retraining on the performance of mathematical problem-solving on boy students with intellectual disability. Iranian Rehabilitation Journal, 10(16), 31-40.

16.  Barati, Hajar., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Sajedi, Firoozeh. (2012). The effect of social skills training on socialization skills in children with Down syndrome. Iranian Rehabilitation Journal, 10(15), 35-38.

17.  Pourmohamadreza-Tajrishi, M., Ashoori, M., Jalil-Abkenar, S. S., Ashoori, J. (2011). The Relationship among Personality Factors, Motivational Strategies and Achievement Goals Orientation in Predicting Academic Achievement of the Students with Intellectual Disability, Iranian Rehabilitation Journal, 11 (14), 32-38.

18.  Rassafiani, M., Pourmohamadreza-Tajrishi, M., Hojjat, M., Sahaf, R., Walsh, K., (2011). Parent-to-parent training: Going beyond family-centered interventions. Extended Discussion at the Canadian Association of Occupational Therapists National Conference, 15-18 June, Saskatoon, Sk. Canada.

19.  Rassafiani, M., Pourmohamadreza-Tajrishi, M. (2011). Parents-to-Parent Training: A New Method to Train People Based on Client-Centered and Knowledge Translation Approaches. Paper presented at The First International & 4th National Congress on Health Education & Promotion, 16-19 May, Iran, Tabriz.

20.  Adibsereshki, N., Pourmohamadreza-Tajrishi, M. (2010). The effectiveness of a preparatory students program on promoting peer acceptance of students with physical disabilities in inclusive schools of Tehran, Educational Studies, 36 (4), 447-459.

21.  Rassafiani, M., Walsh, K., Pourmohamadreza-Tajrishi, M., Hojjat, M. (2010). Parents-to-Parents Training: What We Have Learned from Educating Parents. Paper presented at CLI-Early Childhood Seminars 20 October, Australia.

22.  Pourmohamadreza-Tajrishi, M., Ghassabi, S. (2010). The effect of verbal self-instruction on the recovery of inattention, hyperactivity and impulsivity symptoms in elementary school students with attention deficit/hyperactivity disorder, Psychotherapy and Yoga Traditions Abstract Book, 98-106. Pranjal Prakashan, New Delhi.

23.  Azadfallah, P., Pourmohamadreza-Tajrishi, M., (2010). The effect of belief modification program on changing attitudes toward marriage. Psychotherapy and Yoga Traditions, Abstract Book, 49-57. Pranjal Prakashan, New Delhi.

 

تجارب اكادميك                        

عضو هیات علمی تمام وقت گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1384 تاكنون.

سرپرست گروه آموزشی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران از 1389 تاکنون.

مسئول کمیته پژوهشی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران از 1389 تاکنون.

عضو شورای آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، از خرداد 1393 تاکنون.

عضو هیأت تحریریه فصلنامه کودکان آهسته گام، 1393.

عضو کارگروه کمیته برنامه ریزی روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه شورای تحول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از 1392 تاکنون.

عضو کارگروه کمیته برنامه ریزی روان شناسی تحولی شورای تحول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از 1392 تاکنون.

عضو هیأت علمی کارگروه بررسی صلاحیت علمی جذب، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران از سال 1391 تاکنون.

عضو پاره وقت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، از سال 1391 تاکنون.

رئیس انجمن کودکان استثنایی در تدوین آیین نامه تأسیسی بیمارستان توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، از سال 1391 تاکنون.

عضو هیأت علمی پاره وقت مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران از سال 1391 تاکنون.

عضو انجمن روان شناسي سلامت ايران از سال 1390 تاكنون

عضو کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران از سال 1391 تاکنون.

نماينده گروه روان شناسی و آموزش كودكان استثنايي در فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1385 تاكنون.

عضو سازمان نظام روان شناسي و مشاوره ايران از سال 1385 تاكنون.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1374 تا 1385

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1373 تا 1379

عضو هيات رئيسه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از سال 1384 تاكنون

داوری مجلات علمی- پژوهشی ( مجله روان شناسي، مجله روانشناسي باليني، فصلنامه توانبخشی، فصلنامه روانشناسان ایرانی، مجله علوم رفتاري، فصلنامه رفاه اجتماعي) از 1383 تاكنون

عضو كميته مالكيت فكري و نوآوري از گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي از 1386 تاكنون

دبير علمي كودكان استثنايي در فصلنامه توانبخشي از 1389 تاكنون

عضو كميته علمي آموزش مداوم دانشگاه از سال 1389

نماينده اداره كل آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه از 1389 تاكنون   

عضو كميته تخصيص امتياز آموزش مداوم دانشگاه در سال 1390.

عضو کمیته پژوهشی واحد پژوهش در آموزش، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1388.

عضو انجمن روان شناسی امریکا از ژانویه 2012 تاکنون

كارگاه ها و دوره هاي آموزشي

کارگاه آموزشی Endnote، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، آبان ماه 1392.

3rd International Conference on Behavioral Sciences, 28 February 2014, KISH. Oral presentation.

نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 30-29 بهمن ماه 1392، عضو کمیته علمی.

نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 30-29 بهمن ماه 1392، عضو کمیته علمی، سخنران، ارائه پوستر.

The 6th International Congress of Child & Adolescents Psychiatry, 17-19 September 2013, Tabriz University of Medical Sciences, Faculty of Medicine. Poster presentation.

دوازهمین کنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران، مرکز آفرینش های  فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران، 12-10 اردیبهشت ماه 1392.

کارگاه آموزش دستورالعمل نویسی پذیرش: بستری و ترخیص بیمارستان توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، 17 اردیبهشت ماه 1392.

عضو کمیته علمی دانشگاه در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران از سال 1391 تا سال 1392.

سومین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، 1392، عضو کمیته علمی

اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر دانشگاه خوارزمی، دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت ماه 1392، عضو کمیته علمی.

گردهمایی اعضای کمیته های دستورالعمل نویسی بیمارستان توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، 28 فروردین ماه 1392.

کارگاه تدوین آیین نامه بیمارستان توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، 27 دی ماه 1391.

یازدهمین کنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. 28-26 اردیبهشت ماه 1391، ارائه پوستر.

اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 4 خرداد ماه 1391؛ ارائه پوستر.

سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانخبشی 26 و 27 اردیبهشت ماه 1391؛ ارائه پوستر.

سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، 2 و 3 آبان ماه 1391؛ سخنرانی و ارائه پوستر.

The 5th International Congress of Child & Adolescents Psychiatry, University of Tehran Medical Sciences, Tehran, Iran. 8-11 October 2012. Poster Presentation.

سومین سمینار آشنایی با سندروم داون، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 14 و 15 اسفند 1390؛ سخنزان و ارائه پوستر.

پنجمین سمینار علمی انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تکنولوژی آموزشی و یادگیری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 9 و 10 آذر ماه 1390.

سمینار سراسری آموزش پیش از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. 1390. عضو کمیته علمی.

سمینار کودک کم شنوا: آموزش و توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 3 و 4 آبان ماه 1390؛ عضو کمیته علمی.

کارگاه هنردرمانی کودکان کم شنوا، سمینار کودک کم شنوا: آموزش و توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 3 و 4 آبان ماه 1390.

کارگاه زبان اشاره، سمینار کودک کم شنوا: آموزش و توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 3 و 4 آبان ماه 1390.

کارگاه گفتار نشانه ای، سمینار کودک کم شنوا: آموزش و توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 3 و 4 آبان ماه 1390.

کارگاه Auditory Verbal Therapy، سمینار کودک کم شنوا: آموزش و توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 3 و 4 آبان ماه 1390.

A course on the role of Neurofeedback in the management of ADHD, Tehran University of Medical Sciences, Faculty of Rehabilitation Sciences, 28-29 April 2011

دومين سمينار سراسري آشنايي با سندروم داون، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 27 و 28 بهمن 1389؛ عضو کمیته علمی، سخنران

اولین همایش خانواده و کودک استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، 1389، عضو کمیته علمی.

همايش عصب روان شناسي تحولي، بهمن 1389

کارگاه آشنایی با نرم افزار اس. پی. اس. اس. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 16 و 17 بهمن 1389

كنفرانس آشنايي با اختلالات پسيكوتيك، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 29 دي 1389

کارگاه آشنایی با نرم افزار اند نوت. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 27 و 28 دي 1389

كارگاه دانش پژوهي آموزشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 2 آبان 1389

كارگاه ابزارسازي و تحليل عاملي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 14 تير 1389

اولين سمينار علمي آشنايي با سندروم داون، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 25 بهمن 1388، سخنران

دوره آموزشي بررسي و عملكرد ويتامين ها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 21 بهمن 1388

كنگره پيشگيري از سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 4 الي 6  بهمن 1388

5th International Conference of World Council for Psychotherapy (Asian Chapter), 5-8 January 2010, Lecturer

کنفرانس آنفلوانزای نوع آ. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 18 شهريور 1388

همايش نوآوريها و دستاوردهاي سي ساله علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 25 بهمن 1387

كارگاه آموزشي آشنايي با كتابخانه ديجيتال، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 9-6 مهر 1387

كارگاه آموزشي ارزيابي دروني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 22 ارديبهشت 1387

Seminar on INLM Workshop, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, 27-29, October 2008.

International Centre for Drug Policy (ICDP), Ministry of Science, Research & Technology, Semnan University, 13-15 October 2008.

Seminar on Elsevier 2007 Workshop, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, 6 January 2007.

اولين كنگره تكامل طبيعي كودك، پيشگيري و مراقبت- نگاهي نو، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 10-8 اسفند 1385

كارگاه آموزشي مقاله نويسي لاتين، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 27 و 28 تير 1385

سومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 3 و 4 خرداد 1385

دومين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، 27-25 ارديبهشت 1385

كارگاه آموزشي oral presentation، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 17 اسفند 1384

كارگاه آموزشي آموزش مجازي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 13 اسفند 1384

كارگاه اطلاع رساني ارتقاء، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 9 آذر 1384

كارگاه علمي روان تحليل گري لاكان و روي آوردهاي مشاوره، انجمن ايراني روان شناسي، 20 آذر 1381

 

طرحهای پژوهشی

بررسی اضطراب در نمونه ای از دختران تهران (1369)، طرح دانشگاه تهران (همکار اصلی)

بررسی ارتباط سبک اسناد، پیشرفت تحصیلی و جنسیت در دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران (1373)، طرح دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مجری)

بررسی تواناییهای کودکان غیر فارسی زبان در زبان فارسی در بدو ورود به نظام آموزشی (1375)، طرح دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (همکار اصلی)

بررسی توان ذهنی و درک مفاهیم دانش آموزان دوره ابتدایی به منظور تعیین استانداردهای آموزشی (1376)، طرح سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش (همکار اصلی)

تاثیر مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان در نحوه استفاده آنان از اوقات فراغت ( 1376)، طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (همکار اصلی)

بررسی ارتباط مولفه های هیجان خواهی و انحرافهای اجتماعی در جوانان (1378)، طرح دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (مجری)

بررسی تحولی توان ذهنی، اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان دوره راهنمایی به منظور تعیین استانداردهای آموزشی (1381)، طرح سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش (همکار اصلی)

بررسی تحول روانی- اجتماعی در ورزشکاران انفرادی و گروهی (1382)، طرح دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (همکار اصلی)

ارتباط بین فعالیت سیستم های بازداری رفتاری ، فعال ساز رفتاری با حمایت اجتماعی و افسردگی (1383)، طرح دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (مجری)

ارایه راهکارهای علمی و اجرایی برای حل فاصله بین بلوغ و ازدواج (1383)، طرح سازمان بهزیستی کشور (همکار اصلی)

تهيه شناسنامه روانشناختي پرسنل سازمان بنادر و كشتيراني (1384)، طرح سازمان بنادر و دريانوردي (همكار اصلي)

طرح ارتقاء بهداشت روان پرسنل سازمان بنادر و كشتيراني (1385)، طرح سازمان بنادر و دريانوردي (همكار اصلي)

مقايسه اثر بخشي آموزش خودآموزی و بازآموزی اسنادی بر حل مساله رياضي در دانش آموزان پسر كم توان ذهني (1390)، طرح اعتباربخشی، (مجری)

ارتباط بین صفات شخصیت، راهبردهای انگیزشی و جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی (1390)، طرح اعتباربخشی، (مجری)

ارزشيابي دروني گروه آموزشي روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران (1390)، طرح پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش، (مجری)

تأثیر آموزش برنامه والدگری مثبت بر تغییر شیوه های فرزندپروری مادران دارای کودکان با اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه (1391)، طرح کمیته تحقیقات دانشجویی، (استاد راهنما).

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خودتوانمند سازی اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال ریاضی (1391). طرح اعتباربخشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مجری)

تأثير آموزش راهبرد مقابله اي مسأله مدار بر سبك مقابله اي، سرسختي و نشانگان روان شناختي مادران با كودك داون (1392)، طرح مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، (مجری)

مقایسه اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري و كفايت اجتماعي بر رفتار سازشي دانش‌آموزان پسر كم توان ذهني (1392). طرح اعتباربخشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مجری)

رابطه بین نگرش مذهبی و تحمل مراقبت کننده از بیمار در مادران کودکان آموزش پذیر با نارسایی هوشی تحولی (1392). طرح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (استاد راهنما)

اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سلامت عمومی دانش آموزان با اختلالات یادگیری (1392). طرح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (استاد راهنما)

اثربخشي آموزش هوش هیجانی بر حرمت خود و سلامت روان دانش‌‌آموزان پسر ناشنوا (1392). طرح اعتباربخشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مجری)

اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر میزان توجه و حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. طرح اعتباربخشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مجری)

اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سلامت روان کودکان مصروع. طرح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (استاد راهنما)

اثربخشی آموزش تاب آوری بر افزایش تاب­آوری کودکان خیابانی با اختلال­های رفتاری برونی شده. طرح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (استاد راهنما)

اثربخشی برنامه والدگری مثبت بر خودکارآمدی والدینی و تعامل­های مادر-کودک کم‌توان­هوشی. طرح پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مجری).

 

ارایه مقالات در كنگره ها و سمينارها

1.   Dousti, Marzieh., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Ghobari Bonab, Bagher. (2014). The effectiveness of resiliency training on psychological well-being of street male children with externalizing disorders. Oral presentation at 3rd International Conference on Behavioral Sciences, 28 Feburary, KISH, Iran.

2.   Dousti, Marzieh., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Ghobari Bonab, Bagher. (2013). The effectiveness of resiliency training on psychological well-being of street female children with externalizing disorders. Poster presented at 6th International Congress of Child & Adolescents Psychiatry, 17-19 September, Tabriz University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Tabriz-Iran.

3.   Abedi Shapourabadi, Sorayya., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Mohammadkhani, Parvaneh. (2012). Effectiveness of group training positive parenting program (Triple-P) on parent-child relationship in children with attention deficit/hyperactivity disorders. Poster presented at 5th International Congress of Child & Adolescents Psychiatry, 8-11 October, Tehran University of Medical Sciences. Tehran-Iran.

4.   Pirnazar, Tayyebeh., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Zadeh Mohammade, Ali. (2012). The effectiveness of play therapy on attention span of girls with intellectual disability in elementary schools. Poster presented at 5th International Congress of Child & Adolescents Psychiatry, 8-11 October, Tehran University of Medical Sciences. Tehran-Iran.

5.   Rassafiani, M., Pourmohamadreza-Tajrishi, M., Hojjat, M., Sahaf, R., Walsh, K., (2011). Parent-to-parent training: Going beyond family-centered interventions. Extended Discussion at the Canadian Association of Occupational Therapists National Conference, 15-18 June, Saskatoon, Sk. Canada.

6.   Rassafiani, M., Pourmohamadreza-Tajrishi, M. (2011). Parents-to-Parent Training: A New Method to Train People Based on Client-Centered and Knowledge Translation Approaches. Paper presented at The First International & 4th National Congress on Health Education & Promotion, 16-19 May, Iran, Tabriz.

7.   Rassafiani, M., Walsh, K., Pourmohamadreza-Tajrishi, M., Hojjat, M. (2010). Parents-to-Parents Training: What We Have Learned from Educating Parents. Paper presented at CLI-Early Childhood Seminars 20 October, Australia.

8.   Pourmohamadreza-Tajrishi, M., Ghassabi, S. (2010). The effect of verbal self-instruction on the recovery of inattention, hyperactivity and impulsivity symptoms in elementary school students with attention deficit/hyperactivity disorder, paper presented at 5th International Conference of World Council for Psychotherapy, India, Chandigarh.

9.   Azadfallah, P., Pourmohamadreza-Tajrishi, M., (2010). The effect of belief modification program on changing attitudes toward marriage. Paper presented at 5th International Conference of World Council for Psychotherapy, India, Chandigarh.

 1. جلیل آبکنار، سیده سمیه.، غباری بناب، باقر.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1393). ارتباط راهبردهای انگیزشی و هدف های پیشرفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی. پژوهش های نوین در قلمرو کودکان آهسته گام، 1(1)، 48-36.
 2. دوستی، مرضیه.، پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه.، غباری بناب، باقر. (1393). اثربخشی آموزش تاب­آوی بر بهزیستی روان شناختی دختران خیابانی دارای اختلال های برونی سازی شده. روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 11(41)، 54-43.
 3. یحیایی، مرضیه.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، ساجدی، فیروزه.، بیگلریان، اکبر. (1392). تأثیر بازآموزی اسنادی بر سبک اسناد دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری. ارائه پوستر در نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان، 30-29 بهمن ماه، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 4. پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، پهلوان نشان، سحر.، نجفی فرد، طاهره. (1392). اثربخشی تحریک تلویحی نیمکره مغزی بر عملکرد خواندن و نوشتن در نارساخوانی تحولی زبان شناختی: مطالعه موردی. ارائه سخنرانی در نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان، 30-29 بهمن ماه، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 5. عاشوری، محمد.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، کامکاری، کامبیز. (1392). اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش آموزان کم شنوا، ارائه پوستر در دوازدهمین کنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران، 12-10 اردیبهشت ماه، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران.
 6. عاشوری، محمد.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1391). بررسی مهارت های کاربردشناسی در کودکان کم شنوای پیش دبستانی با همتایان عادی، ارائه پوستر در یازدهمین کنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران، 28-26 اردیبهشت ماه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
 7. پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد. (1391). مقایسه بازآموزی اسنادی، راهبردهای شناختی و فراشناختی در حل مسأله ریاضی در کودکان با ناتوانی هوشی تحولی. ارائه سخنرانی در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 8. جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، رحیمی، صالح. (1391). آموزش و پرورش فراگیر، تحولی پویا در آموزش کودکان با نیازهای ویژه. ارائه سخنرانی در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 9. طاهری، محمد.، موللی، گیتا.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1391). تأثیر سبک دلبستگی مادران در اختلالات فرزندان استثنایی آنها. ارائه پوستر در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 10. رجبی شمامی، بهناز.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1391). آموزش به روش پاسخ محور در کودکان اوتیستیک. ارائه سخنرانی در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 11. اسماعیلی، اسماعیل.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1391). بهبود حافظه کوتاه مدت در کودکان با سندرم داون. ارائه سخنرانی در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 12. یحیایی، مرضیه.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، ساجدی، فیروزه. (1391). اثربخشی روش بازآموزی اسنادی بر اضطراب و افسردگی در دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری. ارائه سخنرانی در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 13. عابدی شاپورآبادی، ثریا.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، محمدخانی، پروانه. (1391). اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه والد-کودک در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه. ارائه پوستر در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 14. دوستی، مرضیه.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، غباری بناب، باقر. (1391). نقش معلم در درمان مشکلات عاطفی و رفتاری دانش آموزان. ارائه پوستر در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 15. براتی، هاجر.، ساجدی، فیروزه.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1391). مهارت های اجتماعی کودک سندرم داون و ارتباط آن با عملکرد در مدرسه. ارائه سخنرانی در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 16. گرمابی، مهدی.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، شاه رفعتی، فاطمه. (1391). بررسی رابطه امیدواری با سطح تحمل در مادران کودکان با نارسایی هوشی تحولی. ارائه پوستر در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، 2 و 3 آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 17. جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1391). آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود مهارتهای حل مسأله ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی، ارائه پوستر در اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی، 4 خرداد ماه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 18. پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، عاشوری، محمد. (1391) مقایسه اثربخشی آموزش بازآموزی اسنادی و خودآموزی بر عملکرد حل مسأله ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی، ارائه پوستر در اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی، 4 و 5 خرداد ماه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران.
 19. عاشوری، محمد.، جلیل آبکنار، سیده سمیه.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1391) بررسی مهارت های کاربرد شناسی در کودکان کم شنوای پیش دبستانی با همتایان عادی، ارائه پوستر در یازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، 28-26 اردیبهشت ماه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران.
 20. رصافیانی، مهدی.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، دادخواه، اصغر.، همتی، ساحل. (1390). آموزش والدین به والدین، فرایند برگزیده پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، 433-431.
 21. برزگر، زهرا.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، بهنیا، فاطمه. (1391). اثربخشی بازی بر مشکلات برونی سازی کودکان پیش دبستانی با مشکلات رفتاری، ارائه پوستر در سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، 26 و 27 اردیبهشت ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
 22. پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1390). حافظه کوتاه مدت شنیداری در کودکان با سندروم داون. ارائه مقاله در سومین سمینار سراسری آشنایی با کودکان سندروم داون، 14 و 15 اسفند ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
 23. رصافیانی، مهدی.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1390). بررسی میزان رضایت والدین کودکان با سندروم داون از آموزش خانواده به خانواده. ارائه مقاله در سومین سمینار سراسری آشنایی با کودکان سندروم داون، 14 و 15 اسفند ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
 24. براتی، هاجر.، ساجدی، فیروزه.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1390). اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر رفتار سازگارانه دختران با سندروم داون 8 تا 12 سال. ارائه مقاله در سومین سمینار سراسری آشنایی با کودکان سندروم داون، 14 و 15 اسفند ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
 25. پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1389)، مداخلات خواهر و برادر محور در سندروم داون،  سخنرانی در دومين سمينار آشنايي با سندروم داون، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران.
 26. رصافیانی، مهدی.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1388). آموزش مبتني بر خانواده، پانل تخصصي سمينار آشنايي با سندروم داون، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران.
 27. شاهی، یوسف.، میرزمانی، سیدمحمود.، افروز، غلامعلی.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، صالحی، مسعود.، حاجی زاده، روح اله. (1388). مقایسه مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان با نشانگان داون سنین دبستان از نظر معلمان، ارائه پوستر در سمينار آشنايي با سندروم داون، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران.
 28. شاهی، یوسف.، میرزمانی، سیدمحمود.، افروز، غلامعلی.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، حاجی زاده، روح اله. (1388). بررسی رابطه سن والدین با بروز نشانگان داون، ارائه پوستر در سمينار آشنايي با سندروم داون، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران.
 29. پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1388). مسائل اجتماعي در نوجوانان و جوانان داراي نشانگان داون، ارائه مقاله در سمينار آشنايي با سندروم داون، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران.
 30. آزادفلاح، پرویز.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، بیگدلی، ایمان اله.، مدرسی، سیدحسن. (1387). راهکارهای علمی و اجرایی برای حل فاصله بین بلوغ و ازدواج: شناسایی موانع ازدواج و راهکارهای تسهیل آن، ارائه مقاله در نخستین جشنواره ملی خانواده پژوهی، 25 اردیبهشت ماه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 31. پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1385). بررسی پیمایشی فاصله بلوغ و ازدواج در جوانان و ارزیابی متغیرهای مختلف دخیل در آن، ارایه مقاله در دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 32. پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1383). بررسی ارتباط فعالیت سیستم های مغزی / رفتاری و حمایت اجتماعی با افسردگی، ارایه مقاله در دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 33. پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1378). بررسی ارتباط مولفه های هیجان خواهی و انحراف های اجتماعی در جوانان، ارایه مقاله در اولین اجلاس بررسی عملکرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
 34.  پورمحمدرضای تجریشی، معصومه. (1375). استلزام های آموزشی در نظام پیاژه، ارایه مقاله در همایش تحول شناخت ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 

دروس تدریس شده

بهداشت روانی

روان شناسی بالینی کودک

تغییر رفتار و رفتار درمانی

بازی درمانی

اختلالات یادگیری

متدولوژی و روش تحقيق پيشرفته

اصول و فنون مشاوره

روان شناسی مشاوره و راهنمایی

فرایند تحول روانی

روان شناسی تربیتی

مباني نظري و عملي آزمون هاي رواني

روان شناسي رشد كودك و نوجوان

روان شناسی مرضی کودک

یادگیری: نظریه ها و مفاهیم

 

پژوهش هاي انجام شده در چهارچوب پايان نامه هاي دانشجويي

مقايسه هوش هيجاني دانش آموزان عادي و كم توان ذهني آموزش پذير 12-9 ساله تبادكان مشهد در سال تحصيلي 86-85 (1385)، مشاور

بررسي رابطه سرسختي و نشانگان تنيدگي در معلمان زن مدارس عقب مانده ذهني آموزش پذير، عادي و نابيناي شهر تهران (1386)، راهنما

مقايسه سلامت رواني والدين معلولين ذهني (سنين پايين تر از 16 سال) مقيم در مراكز شبانه روزي و والدين معلولين ذهني كه هنوز در اين مراكز پذيرش نشده اند (پشت نوبتي) (1386)، مشاور

مقايسه مهارتهاي اجتماعي دخترها و پسرهاي با نشانگان داون سنين دبستان شهر تهران (1386)، مشاور

بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري اجتماعي مادران داراي فرزندان عقب مانده ذهني شهر اصفهان (1386)، مشاور

مقايسه حافظه كوتاه مدت و بلند مدت ديداري و شنيداري دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير 11- 7 سال شهر قزوين (1386)، مشاور

تأثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري برخي از مفاهيم رياضي در دانش آموزان پسر كم توان ذهني آموزش پذير (1387)، مشاور

تأثير آموزش خودآموزي كلامي بر نشانگان مرضي دانش آموزان پسر مبتلا به  ADHDدر مدارس ابتدايي شهر تبريز (1387)، راهنما

تأثير آموزش راهبرد مسأله مدار بر سلامت عمومي مادران كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير شهر تهران (1387)، راهنما

رابطه بين هوش هيجاني والدين دانش آموزان كم توان ذهني و رفتار سازشي فرزندان (1387)، مشاور

بررسي تحولي مفهوم نگهداري ذهني عدد در دانش آموزان دختر و پسر عقب مانده ذهني آموزش پذير سنين 7 تا 11 سال شهر تهران در سال تحصيلي 87-1386 (1387)، مشاور

رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين و اضطراب مدرسه با توجه به متغير خودپنداره در دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني آموزش پذير 12 تا 18 سال (1388)، راهنما

بررسي رابطه سبك دلبستگي مادران و بلوغ اجتماعي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني مقطع راهنمايي شهر شيراز (1388)، راهنما

بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي مادران داراي كودك عقب مانده ذهني شهرستان اردبيل (1388)، راهنما

تأثير آموزش مديريت هوش هيجاني بر كاهش نشانگان استرس و مهارتهاي مقابله با آن در مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني آموزش پذير (1388)، راهنما

ارتباط شبكه اجتماعي با كيفيت زندگي در والدين دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي و راهنمايي شهرستان دزفول (1388)، راهنما

بررسي تأثير يادگيري مشاركتي (به شيوه STAD ) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير پايه پنجم ابتدايي شهرستان سنندج در سال تحصيلي 88- 87  (1388)، مشاور

تأثير روش آموزشي نقشه مفهومي و تداوم آن بر پيشرفت درس مهارتهاي اجتماعي و اقتصادي دانش آموزان پسر كم توان ذهني پايه سوم (1389)، راهنما

اثر بخشي بازي درماني بر فراخناي توجه دختران كم توان ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي (1389)، راهنما

تأثير آموزش جداگانه كلمات داراي حروف عربي (هم آوا) بر مهارت املاء نويسي كودكان پايه دوم ابتدايي (1389)، راهنما

اثربخشي نمايش درماني بر فراخناي توجه پسران كم توان ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي (1390)، راهنما

تأثیر آموزش گروهی والدگری راه حل محور به مادران بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (1390)، مشاور

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر بهبود رفتار سازگارانه و مهارتهای اجتماعی دختران با سندروم داون (سنین 8 تا 12 سال) (1390)، مشاور

تأثیر آموزش نظریه ذهن بر بهبود مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان پسر کم توان ذهنی 8 تا 12 ساله مشکین شهر (1390)، راهنما

اثربخشی آموزش گروهی برنامه والدگری مثبت بر رابطه والد-کودک و نشانه های بیش فعالی/کمبود توجه در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کمبود توجه (1390)، راهنما

اثربخشی یکپارچگی حسی بر نشانه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی کودکان 6 تا 12 ساله در شهرستان سمنان (1390)، مشاور

اثربخشی بازی بر مشکلات رفتاری برونی سازی کودکان پیش دبستانی با مشکلات رفتاری (1391)، راهنما

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بلوغ هیجانی نوجوانان با سندروم داون (1391)، راهنما

اثربخشی باز آموزی اسنادی بر اضطراب، افسردگی و سبک اسنادی دانش آموزان با اختلال یادگیری (1391)، راهنما

اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی کودکان خیابانی با اختلال های رفتاری برونی شده (1391)، راهنما

تأثیر آموزش راهبرد مرور ذهنی بر حافظه فعال کودکان با سندروم داون (1391)، راهنما

تأثیر آموزش تقلید بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان با اوتیسم (1391)، راهنما

تأثیر بازی درمانی گروهی بر مهارت های ارتباطی- اجتماعی کودکان 8-5 سال مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا (1391)، راهنما

تأثیر آموزش برنامه مدیریت هیجان ها به مادران و تأثیر آن بر اختلال های رفتاری فرزندان پسر (1391)، راهنما

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مشکلات رفتاری پسران با اختلال رفتاری برونی شده در مدارس ابتدایی تهران (1391)، مشاور

تاثیر آموزش پاسخ محور ( (PRT بر مشکلات رفتاری کودکان 4 تا 6 سال دارای اوتیسم (1392)، راهنما

اثربخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان (1392)، راهنما

اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سلامت کودکان مصروع (1392)، راهنما

اثربخشی روش توانبخشی روانی (دوسا-هو) بر کیفیت زندگی کودکان 4 تا 12 سال فلج مغزی (1392)، مشاور

 

تقدير:

همکار اصلی دومین طرح ملی برگزیده در حوزه جوانان و ازدواج، نخستین جشنواره ملی خانواده پژوهی در سال 1387

استاد نمونه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال 1389

دريافت تقدير نامه جهت انجام پروژه ارزشيابي دروني گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي در سال 1389

تقدیر نامه به مناسبت فرایند برگزیده پنجمین جشنواره شهید مطهری در سال 1391

استاد نمونه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392

 

 

   دانلود فایل : reztaj1.pdf           حجم فایل 638 KB