صفحه اصلي > اعضای هيئت علمي > نرگس ادیب سرشکی 
دوشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٨
نرگس ادیب سرشکی
 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه هیات علمی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: نرگس ادیب سرشکی

.................................................................................

رتبه علمی: مربی.......................................................

گروه: روانشناسی و آموزش استثنایی...........................................................................

آدرس و تلفن محل کار: 22180042

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

پست الکترونیک : ..v.adib@uswr.ac.ir....وn.adib@hotmail.com...........................................................

سایت: .................................................................................................

Scopus ID: 54797234700

http://scholar.google.com/citations?user=i3dXvWMAAAAJ&hl=en

 

 

 


 

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

 

1364

تا

1369

 

1369 تا1371

 

 

لیسانس

 

 

 

فوق لیسانس

دانشگاه یوتا

 

 

 

 

 

دانشگاه یوتا

سالت لیک سیتی امریکا

 

 

 سالت لیک     سیتی امریکا

شیمی

 

 

 

 

آموزش استثنایی

 

1369

1369

 

زمینه های تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

1372

1375

مدرس: واحد اختلالات یادگیری

دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

1375

      تا به امروز    

مدرس واحدهای کارشناسی:

شناخت کودکان استثنایی،

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی

 کاربرد روانشناسی در تدریس،

زبان عمومی، زبان تخصصی

واحدهای کارشناسی ارشد:

متون تخصصی زبان،

اصول و روشهای آموزش عقب ماندگان ذهنی

 برنامه ریزی درسی و تربیتی عقب ماندگان ذهنی

  مکاتب فلسفی و تربیتی

 

 

 

 

                                 

                                 

                                              

 

                                          

 

 

كارگاهها و سمينارها

 1391 پذیرش کودکان با نیازهای ویژه در مدارس فراگیر (تلفیقی). سخنرانی و ارائه مقاله.   

 سمینار کودک با نیازهای ویژه                                                                دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي                                     

 1390  كارگاه آموزشي يادگيري الكترونيكي،                         دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 28ارديبهشت ماه

 1390 كارگاه آموزشي اخلاق حرفه اي در علوم سلامت                       دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، آذر ماه

 1390 كارگاه آموزشي هنر درماني كودكان كم شنوا،                    دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3-4 آبان ماه

1390 كارگاه آموزشي گفتار نشانه اي،                                      دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3-4 آبان ماه

1390 كارگاه آموزشي Auditory Verbal Therapy،                دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3-4 آبان ماه

1390 كارگاه آموزشي زبان اشاره،                                           دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3-4 آبان ماه

1390 كارگاه آموزشي ارزشيابي دروني                                      دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،23 آذر ماه

1390 شركت در سمينار كودك كم شنوا: آموزش و توانبخشي،          دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3 -4 آبان ماه

1390 سخنراني و ارائه مقاله در سمينار آشنايي با سندرم داون       دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 15-14 اسفند ماه

1390 كنگره سراسري سلامت دانشگاهها،                                دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 14 و15 دي ماه

1390 سمينار تكنولوژي آموزشي و يادگيري،                             دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 9 و10 آذرماه

1389 INLM Workshop/Seminar،                                     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1/25/2010

1389 کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار SPss ،              دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 16 و 17 اردیبهشت ماه

1389 کارگاه آموزشی تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان             دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،2 آبان ماه

1389 کارگاهآموزش تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان:جستجو و تحلیل شواهد،

                                                                                   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  28 و 29 شهریور

1389 کارگاه دانش پژوهی آموزشی،                                        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 31 شهریور ماه

1389 کارگاه آموزشی ابزار سازی و تحلیل عاملی،                       دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 14 تیر ماه

1389 همایش کشوری پرس